Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 2302
  Hướng dẫn cho các bạn viết mod Quảng cáo ADS
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (28.12.2015 / 20:40)
Đang tìm người yêu
Hướng dẫn cho các bạn viết mod Quảng cáo ADS demo Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!
đầu tiên tạo thư mục ADS và tạo file: index.php nội dung sau:
 1. $add = isset($_GET['add']) ? intval($_GET['add']) : '';
 2. if($add){
 3. echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">Thêm website</div>';
 4. if(isset($_POST['submit'])){
 5. if($_POST['link'] && $_POST['name'] && $_POST['title'] & $_POST['gia']){
 6. if($_POST['gia'] >= 100){
 7. $ktlink = mysql_num_rows(mysql_query('SELECT * FROM `at_ads` WHERE `userid`='.$user_id));
 8. $_POST['link'] = functions::checkin(mb_substr(trim($_POST['link']), 0, 500));
 9. $_POST['name'] = functions::checkin(mb_substr(trim($_POST['name']), 0, 100));
 10. $_POST['title'] = functions::checkin(mb_substr(trim($_POST['title']), 0, 500));
 11. mysql_query("INSERT INTO `at_ads` SET
 12. `userid` = $user_id,
 13. `link` = '".mysql_real_escape_string($_POST['link'])."',
 14. `name` = '".mysql_real_escape_string($_POST['name'])."',
 15. `title` = '".mysql_real_escape_string($_POST['title'])."',
 16. `gia` = ".$_POST['gia'].",
 17. `time` = '".time()."'");
 18. echo '<div class="rmenu">Thêm website thành công!</div>';
 19. }else{
 20. echo '<div class="rmenu">Giá cho 1 click nhỏ nhất là 100 XU! Không được ít hơn...!!!</div>';
 21. }
 22. }else{
 23. echo '<div class="rmenu">Chưa điền đầy đủ thông tin!</div>';
 24. }
 25. }
 26. echo '<div class="list1"><form action="" method="post">Website:<br/>
 27. <input type="text" name="link" size="10" value="http://"/><br/>
 28. Tên hiển thị:<br/>
 29. <input type="text" name="name" size="10"/><br/>
 30. Tiêu đề (title):<br/>
 31. <input type="text" name="title" size="10"/><br/>
 32. Giá 1 click:<br/>
 33. <input type="text" name="gia" size="10" value="50"/><br/>
 34. <input type="submit" name="submit" value="Thêm website" /></form></div></div>';
 35. require_once('../incfiles/end.php');
 36. }
 37.  
 38. echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">Quảng cáo ADS</div>';
 39.  
 40. $xoa = isset($_GET['xoa']) ? intval($_GET['xoa']) : '';
 41. if($xoa){
 42. echo '<div class="rmenu"><a href="index.php?xoa='.$xoa.'&ok=1">Đồng ý xóa</a> || <a href="index.php">Hủy lệnh xóa</a></div>';
 43. $xoaok = isset($_GET['ok']) ? intval($_GET['ok']) : '';
 44. if($xoaok){
 45. mysql_query("DELETE FROM `at_ads` WHERE `id`=".$xoa);
 46. header('Location: index.php');
 47. }
 48. }
 49. $off = isset($_GET['off']) ? intval($_GET['off']) : '';
 50. if($off){
 51. $ktqc = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `off` FROM `at_ads` WHERE `id`=".$off));
 52. echo '<div class="rmenu"><a href="index.php?off='.$off.'&ok=1">Đồng ý '.($ktqc['off'] == 0 ? 'Dừng' : 'Chạy').'</a> || <a href="index.php">Hủy lệnh '.($ktqc['off'] == 0 ? 'Dừng' : 'Chạy').'</a></div>';
 53. $offok = isset($_GET['ok']) ? intval($_GET['ok']) : '';
 54. if($offok){
 55. mysql_query("UPDATE `at_ads` SET `off`=".($ktqc['off'] == 0 ? 1 : 0)." WHERE `id`=".$off);
 56. header('Location: index.php');
 57. }
 58. }
 59.  
 60. echo '<div class="gmenu"><a href="index.php?add=1">Thêm link quảng cáo</a></div>';
 61. echo '<div class="list1">Hãy sao chép đoạn code này và dán vào header hoặc footer trên trang của bạn để kiếm thêm XU nhé.<br/>
 62. <b>Lưu ý</b>: Mỗi IP chỉ tính 1 lượt hiển thị trong vòng 1 phút, mỗi IP chỉ tính 1 lượt click trong vòng 60 phút.
 63. <textarea rows="1"><script src="'.$home.'/ads/ads.php?ads='.$user_id.'"></script></textarea></div>';
 64.  
 65. echo '<div class="list1"><b>Xem thử: </b><script src="'.$home.'/ads/ads.php?ads=1"></script></div>';
 66.  
 67. // Hiện thu nhập của tôi
 68. echo '<div class="phdr">Thu nhập của bạn</div>';
 69. echo '<div class="gmenu">Giá 1 hiển thị: '.$GIASHOW2.' XU, giá 1 click ít nhất: 90 XU</div>';
 70. $sqldoc = mysql_query("SELECT `qchien`,`qcclick`,`qcloi` FROM `users` WHERE `id`=$user_id");
 71. $docqc = mysql_fetch_array($sqloc);
 72. echo '<div class="list1">Số hiển thị: '.$docqc['qchien'].'; số click: '.$docqc['qcclick'].'; số vi phạm: '.$docqc['qcloi'].'; thu nhập khoảng: +'.(($docqc['qchien']*$GIASHOW2)+($docqc['qcclick']*90)).' XU</div>';
 73.  
 74. // Hiện các quảng cáo của tôi
 75. echo '<div class="phdr">Quảng cáo của bạn</div>';
 76. echo '<div class="gmenu">Giá 1 hiển thị: '.$GIASHOW.' XU, giá 1 click ít nhất: 100 XU</div>';
 77. $sqldoc = mysql_query("SELECT * FROM `at_ads` WHERE `userid`=$user_id ORDER BY `id` DESC");
 78. $i=0;
 79. while($docqc = mysql_fetch_array($sqldc)){
 80. echo '<div class="list1">STT: '.($i+1).'; link: '.$docqc['link'].'; hiển thị: '.$docqc['hien'].'; click: '.$docqc['click'].'; giá click: '.$docqc['gia'].'; đã -'.(($docqc['hien']*$GIASHOW)+($docqc['click']*$docqc['gia'])).' XU <a href="index.php?off='.$docqc['id'].'"><b>'.($docqc['off'] == 0 ? 'Dừng' : 'Chạy').'</b></a> <a href="index.php?xoa='.$docqc['id'].'"><b>Xóa</b></a></div>';
 81. $i++;
 82. }
 83. if($i==0){
 84. echo '<div class="list1">Bạn chưa đăng quảng cáo nào, <a href="index.php?add=1">đăng quảng cáo ngay</a>, bạn chỉ bị trừ XU khi có người xem hoặc click vào quảng cáo của bạn.</div>';
 85. }
 86.  
 87. echo '</div>';


tiếp theo: tạo file ads.php với nội dung:
 1. $ads = isset($_GET['ads']) ? intval($_GET['ads']) : '';
 2. $link = isset($_GET['link']) ? intval($_GET['link']) : '';
 3. $ad = isset($_GET['ad']) ? intval($_GET['ad']) : '';
 4.  
 5. // Quản lý Hiển thị Quảng Cáo
 6. if($ads && !$link && !$ad){
 7. // Lay 10 Quảng cáo có giá cao nhất show ngẫu nhiên
 8. $sqldoc = mysql_query("SELECT `id` FROM `at_ads` WHERE `off`=0 ORDER BY `gia` DESC,`id` DESC");
 9. $i=0; $demqc = array();
 10. while($docqc = mysql_fetch_array($sqldoc)){
 11. $demqc[$i] = $docqc['id'];
 12. $i++;
 13. if($i==10)break;
 14. }
 15. $tongqc = $i-1;
 16. $randqc = $demqc[rand(0,$tongqc)];
 17.  
 18. // Lấy thông tin quảng cáo để show
 19. $qc_hien = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `at_ads` WHERE `id`=".$randqc));
 20. $kt_xu = mysql_fetch_array(mysql_query("select `tien`,`qcloi` from `users` WHERE `id`=".$qc_hien['userid']));
 21. // off khi loi vi phạm >= 10
 22. if($kt_xu['qcloi'] >= 10){
 23. mysql_query("UPDATE `at_ads` SET `off`=1 WHERE `userid`=".$qc_hien['userid']);
 24. }
 25. // kiểm tra IP đã show rồi
 26. $kt_ip = mysql_num_rows(mysql_query("select `ip` from `at_ads_tk` WHERE `idads`=".$qc_hien['id']." AND `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'"));
 27. $kt_ipt = 0;
 28. if($kt_ip > 0){
 29. $kt_ipp = mysql_fetch_array(mysql_query("select `id`,`ip`,`timehien` from `at_ads_tk` WHERE `idads`=".$qc_hien['id']." AND `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'"));
 30. // thoi gian tinh 1 lần hiện quảng cáo là 60 giây
 31. if($kt_ipp['timehien'] < (time()-60)){
 32. $kt_ip = 0; $kt_iptt = 1;
 33. }
 34. }
 35. // kiểm tra tiền để show
 36. if($kt_xu['tien'] >= ($qc_hien['gia'] + 2000)){
 37. if($kt_ip == 0){
 38. // không trừ tiền của admin -$$ cho 1 lần show
 39. if($qc_hien['userid'] > 1){
 40. mysql_query("UPDATE `users` SET `tien`=`tien`-".$GIASHOW." WHERE `id`=".$qc_hien['userid']);
 41. }
 42. mysql_query("UPDATE `at_ads` SET `hien`=`hien`+1 WHERE `id`=".$qc_hien['id']);
 43. }
 44. // show quảng cáo
 45. echo 'document.write(\'<a href="'.$home.'/ads/ads.php?ad='.$ads.'&link='.$qc_hien['id'].'" alt="'.functions::checkout($qc_hien['name']).'" title="'.functions::checkout($qc_hien['title']).'">'.functions::checkout($qc_hien['name']).'</a>\');';
 46. }else{
 47. // không đủ tiền auto off
 48. if($kt_xu['tien'] < ($qc_hien['gia'] + 2000)){
 49. mysql_query("UPDATE `at_ads` SET `off`=1 WHERE `userid`=".$qc_hien['userid']);
 50. }
 51. echo 'document.write(\'<a href="'.$home.'/ads/ads.php?ad='.$ads.'&link=1" alt="AnhToanVN.TK" title="AnhToanVN.TK '.$set['home_title'].'">AnhToanVN.TK</a>\');';
 52. }
 53. // theo doi IP
 54. if($kt_ip == 0){
 55. if($kt_ipt == 0){
 56. mysql_query("INSERT INTO `at_ads_tk` SET `idads`=".$qc_hien['id'].", `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', `timehien`='".time()."'");
 57. }else{
 58. mysql_query("UPDATE `at_ads_tk` SET `timehien`='".time()."' WHERE `id`=".$kt_ipp['id']);
 59. }
 60. // cộng tiền cho người đặt quảng cáo = GIASHOW-1
 61. mysql_query("UPDATE `users` SET `tien`=`tien`+".$GIASHOW2.", `qchien`=`qchien`+1 WHERE `id`=".$ads);
 62. }
 63.  
 64. // Quản lý click quảng cáo
 65. }elseif($link && $ad && !$ads){
 66. $qc_link = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `at_ads` WHERE `id`=".$link));
 67. $kt_xu = mysql_fetch_array(mysql_query("select `tien`,`qcloi` from `users` WHERE `id`=".$qc_link['userid']));
 68. $kt_ip = mysql_num_rows(mysql_query("select `ip` from `at_ads_tk` WHERE `idads`=".$qc_link['id']." AND `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'"));
 69. if($kt_ip > 0){
 70. $kt_ipp = mysql_fetch_array(mysql_query("select `id`,`ip`,`timeclick` from `at_ads_tk` WHERE `idads`=".$qc_link['id']." AND `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'"));
 71. if($kt_ipp['timeclick'] < (time()-3600)){
 72. $kt_ip = 0;
 73. }
 74. }
 75. if($kt_xu['tien'] > ($qc_link['gia'] + 2000) && $kt_ip == 0){
 76. if($qc_link['userid'] > 1){
 77. mysql_query("UPDATE `users` SET `tien`=`tien`-".$qc_link['gia']." WHERE `id`=".$qc_link['userid']);
 78. }
 79. mysql_query("UPDATE `at_ads` SET `click`=`click`+1 WHERE `id`=".$qc_link['id']);
 80. if($kt_ip == 0){
 81. mysql_query("UPDATE `at_ads_tk` SET `timeclick`='".time()."' WHERE `id`=".$kt_ipp['id']);
 82. mysql_query("UPDATE `users` SET `tien`=`tien`+".($qc_link['gia']-(round($qc_link['gia']/10))).", `qcclick`=`qcclick`+1,`qcwww`='".$_SERVER['HTTP_REFERER']."' WHERE `id`=".$ad);
 83. }
 84. header('location: '.$qc_link['link'].'');
 85. }else{
 86. if($kt_ip == 0){
 87. mysql_query("UPDATE `at_ads_tk` SET `timeclick`='".time()."' WHERE `id`=".$kt_ipp['id']);
 88. mysql_query("UPDATE `users` SET `tien`=`tien`+".($qc_link['gia']-(round($qc_link['gia']/10))).", `qcclick`=`qcclick`+1,`qcwww`='".$_SERVER['HTTP_REFERER']."' WHERE `id`=".$ad);
 89. }
 90. }
 91. mysql_query("DELETE FROM `at_ads_tk` WHERE `timehien` < ".(time()-86400));
 92. }else{
 93. mysql_query("UPDATE `users` SET `qcloi`=`qcloi`+1 WHERE `id`=".$ad);
 94. }

Data sql các bạn chạy sql sau:
 1. SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
 2. DROP TABLE IF EXISTS `at_ads`;
 3. CREATE TABLE `at_ads` (
 4. `id` mediumint(15) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 5. `userid` mediumint(15) NOT NULL,
 6. `link` text CHARACTER SET latin1,
 7. `name` text,
 8. `title` text,
 9. `click` mediumint(15) NOT NULL,
 10. `hien` mediumint(15) NOT NULL,
 11. `gia` mediumint(15) NOT NULL,
 12. `time` char(15) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
 13. `off` mediumint(1) NOT NULL,
 14. PRIMARY KEY (`id`)
 15. ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
 16.  
 17. DROP TABLE IF EXISTS `at_ads_tk`;
 18. CREATE TABLE `at_ads_tk` (
 19. `id` mediumint(15) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 20. `idads` mediumint(15) NOT NULL,
 21. `ip` char(255) DEFAULT NULL,
 22. `timehien` char(15) DEFAULT NULL,
 23. `timeclick` char(15) DEFAULT NULL,
 24. PRIMARY KEY (`id`)
 25. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1;

chạy thêm cái sql này nữa
 1. ALTER TABLE `users` ADD `qchien` MEDIUMINT( 15 ) NOT NULL ;
 2. ALTER TABLE `users` ADD `qcclick` MEDIUMINT( 15 ) NOT NULL ;
 3. ALTER TABLE `users` ADD `qcloi` MEDIUMINT( 15 ) NOT NULL ;
 4. ALTER TABLE `users` ADD `qcwww` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ;

chạy thử và hưởng thành quả thôi, chúc các bạn thành công

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

Nguyễn Hữu Nguyễn Hữu [Off] [#] (28.12.2015 / 20:49)
data anh oi
va sao wap loi CSS ak
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (28.12.2015 / 20:52)
Đang tìm người yêu
có data rồi nhé

__________
Tin học như cơm bình dân

Nguyễn Hữu Nguyễn Hữu [Off] [#] (28.12.2015 / 21:10)
wap mat theme ma o cai trinh duyet thi hien thi wap den xi nen ko nhin thay chu j het
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (28.12.2015 / 21:12)
Đang tìm người yêu
ủa, wap bình thường mà ta ?

__________
Tin học như cơm bình dân

phuongthanh phuongthanh [Off] [#] (28.12.2015 / 21:28)
Rất cô đơn... <3
Wap nào lỗi vậy bạn........?????
0963128512 0963128512 [Off] [#] (29.12.2015 / 12:26)
xchieclax Đã viết »» (28.12.2015 / 20:40)
Hướng dẫn cho các bạn viết mod Quảng cáo ADS demo Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!
đầu tiên tạo thư mục ADS và tạo file: index.php nội dung sau:
[php]echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">Quảng cáo
Tửởng có đính kèm. :v 012345678910123456789
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (29.12.2015 / 14:21)
Đang tìm người yêu
hướng dẫn trọn bộ code rồi bạn, đâu cần đính kèm nữa

__________
Tin học như cơm bình dân

Min Min [Off] [#] (03.08.2016 / 13:15)
# xchieclax (29.12.2015 / 14:21)
hướng dẫn trọn bộ code rồi bạn, đâu cần đính kèm nữa
Ở file index.php thiếu đoạn thêm qc kìa index.php?add=1 đó
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (03.08.2016 / 14:15)
Đang tìm người yêu
code thiếu hả ta?

__________
Tin học như cơm bình dân

Min Min [Off] [#] (03.08.2016 / 15:42)
# xchieclax (03.08.2016 / 14:15)
code thiếu hả ta?
link thêm link qc mới là index.php?add=1 nhưng file index.php làm gì có case add
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (03.08.2016 / 16:49)
Đang tìm người yêu
link thêm link qc mới là index.php?add=1 nhưng file index.php làm gì có case add
đã bổ xung thêm cho bạn Min nhé

__________
Tin học như cơm bình dân

  Tổng số: 12

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 6