Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 950
  Hướng dẫn mod thêm hộp chát ra trang chủ
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (22.10.2016 / 14:07)
Đang tìm người yêu
Copy đoạn code dưới đây vào nơi cần hiện hộp chát:
 1. // Hop chat
 2. echo '<div class="phdr"><a href="'.$home.'/guestbook/index.php"><b>Hộp Chat</b></a></div>';
 3. if(isset($_POST['submitc'])){
 4. if($user_id){
 5. $msg = isset($_POST['text']) ? functions::checkin(mb_substr(trim($_POST['text']), 0, 200)) : '';
 6. $from = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `name` FROM `users` WHERE `id`=".$user_id));
 7. if(mb_strlen($msg)>=5){
 8. mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 9. `adm` = '0',
 10. `time` = '".time()."',
 11. `user_id` = '".$user_id."',
 12. `name` = '".$from['name']."',
 13. `text` = '".mysql_real_escape_string($msg) . "',
 14. `ip` = '" . core::$ip."',
 15. `browser` = '" . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 16. `otvet` = ''
 17. ");
 18. }else{
 19. echo '<div class="rmenu">Quá ít kí tự, tối thiểu 5 kí tự!</div>';
 20. }
 21. }else{
 22. echo '<div class="rmenu">Bạn chưa đăng nhập để tham gia CHAT!</div>';
 23. }
 24. }
 25. echo '<div class="list1"><form action="" method="post">
 26. <input type="text" name="text" style="width:80%;"/><input type="submit" name="submitc" title="Gửi"/></form></div>';
 27. $sqlchat = mysql_query("SELECT * FROM `guest` WHERE `adm`=0 ORDER by `time` DESC, `id` DESC LIMIT 0,10");
 28. while($chat = mysql_fetch_array($sqlchat)){
 29. $txtchat = functions::checkout($chat['text'],1,1);
 30. $txtchat = functions::smileys($txtchat,1);
 31. $onli = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `lastdate` FROM `users` WHERE `id` = " . $chat['user_id']));
 32. echo '<div class="list1">'.(time() > $onli['lastdate'] + 300 ? ' <img src="'.$home.'/images/red.gif" alt="offline" width="10"/> ' : ' <img src="'.$home.'/images/green.gif" alt="online" width="10"/> ').
 33. '<b>'.nick($chat['user_id']).'</b>: '.$txtchat.'</div>';
 34. }
 35. // Ket thuc hop Chat

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

  Tổng số: 1

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 8